เคลียร์ชัด! ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง?

6,640

นอกจากทำเล่มทะเบียนรถหายแล้ว การทำป้ายทะเบียนรถหายก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พบได้บ่อย และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะในเวลาที่เราขับรถลุยน้ำในช่วงหน้าฝน แล้วเมื่อแผ่นป้ายทะเบียนหายจะต้องทำอย่างไรดี? จำเป็นต้องแจ้งความก่อนไหม? มีขั้นตอนขอป้ายทะเบียนรถใหม่อย่างไร? ประกันติดโล่ได้สรุปสิ่งที่ต้องทำเมื่อแผ่นป้ายทะเบียนรถหายมาให้แล้ว อ่านได้เลยที่บทความนี้!

 

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

หลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คุณไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจให้ยุ่งยากอีกต่อไป แต่สามารถมาทำเรื่องขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้ได้เลย

 

ป้ายทะเบียนรถหายใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำป้ายทะเบียนรถใหม่ จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเอง ในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของ

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ โดยเจ้าของรถจะต้องมาดำเนินการด้วยตัวเอง
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ด้วยตัวเองได้

เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์

ในกรณีที่รถของคุณยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระ หรือกำลังติดไฟแนนซ์อยู่ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าจะดำเนินเรื่องด้วยตนเอง จะต้องใช้เอกสารดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง ซึ่งคุณจะต้องวางมัดจำในการยืมคู่มือเล่มทะเบียนตัวจริงด้วย
 • บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

ขั้นตอนการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

การขอป้ายทะเบียนรถใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

 • ไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้
 • ทำการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารสำหรับการขอป้ายทะเบียนรถใหม่
 • เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร พิจารณา และลงนาม
 • ชำระค่าบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ 
 • เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารแทนการสูญหาย และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียน ซึ่งจะต้องเก็บไว้ใช้เป็นเป็นหลักฐานในการมาขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้เลย
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่จะใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ 15 วัน และหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้เราไปรับป้ายทะเบียนอันใหม่ที่สำนักงานขนส่ง

 

ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร ประกันติดโล่สรุปให้!


หลังจากที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คุณจะต้องไปยื่นคำขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนรถไว้เท่านั้น โดยจะต้องดำเนินการภายใน 15 วัน และหลังจากที่ยื่นคำขอแล้ว ก็สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนป้ายทะเบียนรถที่หายไปชั่วคราวได้

 

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย”

คำถามที่พบบ่อย แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

1. ขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ มีค่าบริการกี่บาท?

ค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ จะมีค่าธรรมเนียมในการขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไป ใบละ 100 บาท แต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบประมูล จะมีราคาใบละ 600 บาท

2. ขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ กี่วันได้?

ทางสำนักขนส่งจะใช้ระยะเวลาผลิตป้ายทะเบียนรถใหม่ประมาณ 15 วันทำการ หลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรให้เราไปรับที่สำนักงานขนส่ง

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ขับรถได้ไหม?

ไม่แนะนำให้ขับรถ เนื่องจากการขับรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่มีใจความว่า “รถที่จดทะเบียนแล้ว จะต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หมวด 4 บทกำหนดโทษ มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท” 

นอกจากนี้ยังผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลักษณะ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง มาตรา 7 ด้วย ที่มีใจความสำคัญว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ ลักษณะ 19 บทกำหนดโทษ มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้งานรถยนต์จริง ๆ ก็สามารถใช้ใบเสร็จชำระเงินที่ได้จากการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชั่วคราวก่อนได้

4. แผ่นป้ายทะเบียนรถหายทำต่างจังหวัดได้ไหม?

ไม่สามารถทำได้ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่จะต้องทำที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณทำแผ่นทะเบียนรถหายที่ต่างจังหวัด ก็สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนชั่วคราวที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้น ๆ ก่อนได้

5. แผ่นป้ายทะเบียนรถหายแจ้งออนไลน์ได้ไหม?

หากเป็นเมื่อก่อนจะสามารถแจ้งเรื่องขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบกได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ออนไลน์แล้ว ผู้ที่ทำป้ายทะเบียนรถหายจะต้องไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่จดทะเบียนรถไว้เท่านั้น

6. หลังจากทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำเรื่องขอป้ายใหม่ภายในกี่วัน?

ในกรณีที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย จะต้องยื่นขอรับเอกสารแทนการสูญหายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถมีการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือน ถ้าหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

7. ป้ายทะเบียนรถหาย แจ้งทำใหม่จะได้เลขทะเบียนเดิมไหม?

ในกรณีที่เป็นป้ายทะเบียนรถรุ่นเก่า เมื่อขอป้ายทะเบียนรถใหม่ จะได้หมวดเลขทะเบียนที่ต่างไปจากเดิม เช่น 1จ – 1234 อาจเปลี่ยนเป็น จจ – 1234 เป็นต้น แต่ถ้าหากป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่ เมื่อขอป้ายทะเบียนรถใหม่ก็จะยังเป็นหมวดและตัวเลขชุดเดิม

 

สรุปเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

หลังจากที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหายแล้ว คุณจะต้องไปยื่นคำขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่ได้จดทะเบียนรถไว้ ภายใน 15 วัน ไม่อย่างนั้นก็อาจถูกปรับได้ อีกทั้งการขับรถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถถูกตำรวจจับและจะต้องเสียค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทด้วย

นอกจากแผ่นป้ายทะเบียนรถแล้ว การใช้งานรถยนต์ก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจเช็กสภาพรถยนต์ประจำปี การต่อภาษี ต่อ พ.ร.บ. รวมไปถึงการซื้อประกันรถยนต์ เพื่อที่จะได้ขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และสบายใจมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมขนส่งทางบก, สำนักงานกิจการยุติธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  81,322
 • 10 รุ่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายในไทย

  10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2024 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  19,322
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  15,439